SlovenskýEnglish

Potravinová pomoc 5.1.2020

Slovenský Červený kríž je jediná národná spoločnosť Červeného kríža pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov, ktorá ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy v humanitárnej oblasti plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Potravinová pomoc 5.1.2020