SlovenskýEnglish

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strednodobý strategický dokument, vypracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť spracovať strategický dokument určujúci základné potreby  a stratégie rozvoja obce v oblasti technickej a sociálnej infraštruktúry, kultúry, vzdelávania, ochrany životného prostredia a v ďalších oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti miestnej samosprávy. Platný dokument je nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.