Vyberte stranu

Obec Košarovce, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:


RIADITEĽ / RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V
KOŠAROVCIACH


s termínom nástupu do funkcie: 01. júna 2020


Kvalifikačné predpoklady:
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej päť rokov výkonu
pedagogickej činnosti, vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Ďalšie požiadavky podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. výkon práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov:
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, manažérske schopnosti
pre riadiacu činnosť, znalosť školskej legislatívy, znalosť práce s PC, komunikatívnosť.
Požadované doklady:
 prihláška do výberového konania, overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní, overený doklad o vykonaní prvej atestácie, odpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace, profesijný životopis, motivačný list, doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v zmysle § 4
ods. 1 zákona č.596/2003 Z. z. ), súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte osobne alebo poštou do
27.04.2020 do 12.00 hod. na adresu: Obec Košarovce, Obecný úrad Košarovce č. 172, 094
06 Košarovce s označením na obálke : ,, Výberové konanie na funkciu riaditeľa/
riaditeľky Základnej školy s materskou školou Košarovce , 094 06 Košarovce ´´ .


NEOTVÁRAŤ !


Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Košarovce, 16.03.2020 Peter Čokota, starosta obce